Pravni osnov

Postupak privremenog izvoza/uvoza i tranzita na osnovu karneta ATA propisan je:

 • odredbama članova 118. i 125. Carinskog zakona Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 111/12), (u daljem tekstu: Zakon),
 • odredbama članova 346. do 350. i 352. do 354. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom (“Službeni glasnik RS“, broj 93/10 i 63/13), (u daljem tekstu: Uredba) i
 • Konvencijom o privremenom uvozu – Istanbul, 26. juna 1990. godine (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 1/10), (u daljem tekstu: Konvencija).

Predmet

Ovim Objašnjenjem bliže se propisuje postupanje carinskih organa u sprovođenju carinskog postupka privremenog uvoza, privremenog izvoza i tranzita na osnovu karneta ATA, način i rokovi za razduživanje tih postupaka, postupanje u slučaju nerazduživanja karneta ATA i nastanka carinskog duga i druga pitanja u vezi postupka po karnetu ATA.

Pojmovi i njihovo značenje

Navedeni pojmovi korišćeni u ovom Objašnjenju, u smislu Konvencije i ovog Objašnjenja, imaju sledeće značenje:
(a) „privremeni uvoz“ je: carinski postupak na osnovu kog se određena roba može uneti u carinsko područje, uz uslovno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza i bez uvoznih zabrana ili ograničenja ekonomskog karaktera; takva roba mora biti uvezena za određenu svrhu i namenjena za ponovni izvoz u određenom roku, nepromenjena, osim uobičajenog umanjenja vrednosti nastalog njenom upotrebom;
(b) „uvozne dažbine i porezi“ su: uvozne carine i sve druge dažbine, porezi, nadoknade ili drugi troškovi koji se naplaćuju za ili u vezi sa uvozom robe, ali ne obuhvata nadoknade i troškove čiji je iznos ograničen na iznos približnih troškova za pružene usluge;
(c) „obezbeđenje“ je: ono koje osigurava da će se obaveze prema carini u potpunosti ispuniti. Obezbeđenje je „opšte“ kad osigurava da će se obaveze koje proizilaze iz nekoliko operacija u potpunosti izvršiti;
(d) „isprave za privremeni uvoz“ su: međunarodni carinski dokument koji je prihvaćen kao carinska deklaracija pomoću kog može da se identifikuje roba i u kojem je sadržana međunarodno važeća garancija kojom se pokriva iznos uvoznih dažbina i poreza;
(f) „lice“ je: i fizičko i pravno lice, osim ukoliko iz konteksta ne proizilazi drugačije.

Izdavanje i rok važenja karneta ATA

Izdavanje, nosilac karneta ATA i zastupnik

Karnet ATA izdaje udruženje izdavalac u ugovornoj strani Konvencije, koje je posredno ili neposredno povezano sa međunarodnim ATA garantnim lancem. U Republici Srbiji karnet ATA izdaje i overava Privredna komora Srbije.
Karnet ATA i roba obuhvaćena karnetom, moraju se, radi kontrole i sprovođenja carinskog postupka, pokazati carinskoj ispostavi na graničnom prelazu, odnosno postupajućoj carinskom ispostavi pri sprovođenju svakog carinskog postupka po karnetu ATA. Nosilac karneta ATA treba da ispravno popuni sve talone, potpiše i overi u postupajućoj carinarnici.
Nosilac karneta ATA izdatog u Republici Srbiji može biti samo lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji ili je registrovano u Republici Srbiji. Zastupnik nosioca karneta ATA je lice koje putuje s karnetom ATA, koje može biti prevoznik ili neko drugo lice koje nosilac karneta ATA opunomoći. Podaci o zastupniku upisuju se u rubriku B. (ZASTUPNIK) na prvoj strani prednje korice karneta ATA, kao i u kuponima prilikom podnošenja karneta carinskom organu, zavisno od lica koje predoči robu i karnet ATA.

Rok važenja karneta ATA

Rok važenja karneta ATA, u skladu sa članom 5. stav 1. Prilog A Konvencije, ne može biti duži od godinu dana od datuma njegovog izdavanja.
Udruženje izdavalac, prilikom izdavanja karneta ATA, određuje rok važenja karneta ATA, te u rubriku G.c) na prvoj strani prednje korice karneta ATA i na svim kuponima u karnetu upisuje krajnji datum važenja karneta ATA. Karnet ATA čije je rok važenja duži od godinu dana ne može se prihvatiti kao carinski dokument.

Obrazac karneta ATA i popunjavanje

Obrazac karneta ATA

 1. Obrazac karneta ATA propisan je Dodatkom I Prilog A Konvencije. Obrazac karneta ATA se štampa na engleskom ili francuskom jeziku, a može biti štampan i na jeziku zemlje polaska (privremenog izvoza).
 2. Karnet ATA sastoji se od zelenih korica (prednja i zadnja korica) i listova (kupona i talona), potrebnih za prevoz robe na osnovu karneta.
 3. Broj karneta ATA naveden je u rubrici G.a) na prvoj strani njegove prednje korice, koji broj se, u istoj rubrici, nalazi i na svim kuponima i talonima, zatim na zadnjoj korici i na svim dodatnim listovima robne liste (ukoliko postoje). Broj karneta ATA sastoji se od dva latinična slova (ISO oznaka zemlje izdavaoca) i šest brojeva.
 4. Na unutrašnjoj strani zadnje korice karneta ATA odštampan je popis članica garantnog udruženja (W.C.F. IBCC/ATA Međunarodni garantni lanac) u kojima se odnosni karnet ATA može koristiti. Donji deo te strane namenjen je za upotrebu od strane udruženja izdavaoca (upisuje kome nosilac karneta ATA mora vratiti karnet nakon upotrebe).
 5. Na spoljašnjoj strani zadnje korice karneta ATA (zadnja strana korica karneta) odštampano je Uputstvo za upotrebu karneta ATA, propisano Prilogom A Konvencije.
 6. Na poleđini (unutrašnjoj strani) prednje korice karneta ATA nalazi se glavni popis robe (u daljem tekstu: glavna robna lista), u koju se unose podaci o robi.
 7. U nedostatku prostora za upis podataka o robi u robnoj listi, može se upotrebiti dodatni list robne liste. Dodatni listovi robne liste (ukoliko postoje), u istoj boji, prilažu se uz glavnu robnu listu i uz robnu listu koja se nalazi na poleđini svih kupona (žutih, belih i plavih). Iz glavne robne liste i robne liste sa poleđine kupona mora se videti broj dodatnih listova i zaključni redni broj celokupnog popisa robe. Ukupan broj dodatnih listova glavne robne liste, ukoliko postoje, udruženje izdavalac, pri izdavanju karneta ATA, upisuje u drugom delu rubrike G.a) (“Broj dodatnih listova ….“) na prvoj strani prednje korice karneta ATA.
 8. Svaki dodatni list robne liste treba pojedinačno označiti odgovarajućim rednim brojem, koji broj se upisuje u gornjem levom uglu dodatnog lista (“Dodatni list robne liste Nー _“). Npr., ako u karnetu ima tri dodatna lista robne liste, u prvi dodatni list upisuje se broj 1/3, u drugi dodatni list broj 2/3, a u treći dodatni list broj 3/3. Dodatni list robne liste može biti i na posebnom listu (sa istim rubrikama kao na obrascu dodatnog lista robne liste iz karneta ATA), koji takođe treba biti označen odgovarajućim rednim brojem i overen od udruženja izdavaoca, te pripojen karnetu ATA (uz glavnu robnu listu i uz poleđinu svih kupona).
 9. Radi zaključenja robne liste, potrebno je na kraju, brojkama i slovima, upisati zbir rubrike 3 i 5. Ako se robna lista sastoji od više strana (dodatni listovi), broj dodatnih listova i zaključni redni broj ukupnog popisa robe treba, brojkama i slovima, upisati na kraju prve strane robne liste u rubriku “ukupno ili preneto“ (npr. “1 (jedan)/50“ ili “2(dva)/70“, zavisno od broja dodatnih listova i ukupno upisanih rednih brojeva robe), te upisati i ukupan zbir rubrike 3 i 5 za svu robu navedenu na prvoj strani. Na sledećoj (drugoj) strani, na samom početku gde stoji tekst “ukupno preneto“, u rubriku 3 i 5 upisuje se (prenosi) ukupan zbir tih rubrika sa prve strane, dalje se navode podaci o robi nastavljajući sa sledećim rednim brojem robe koji dolazi posle poslednjeg rednog broja robe sa prve strane (npr. ako je na prvoj strani bilo 20 rednih brojeva robe, na drugoj strani se počinje sa rednim brojem “21“ i tako redom na ostale strane robne liste, ukoliko ih ima), a na kraju te druge strane gde stoji tekst “ukupno ili preneto“, u rubriku 3 i 5 uneti ukupan zbir tih rubrika za svu robu upisanu na prvoj i drugoj strani, koji zbir se upisuje (prenosi) na treću stranu (na početku, kao i na drugoj strani), i tako se postupa i u pogledu sledećih strana robne liste, ukoliko ih ima (dakle, na sledeću stranu robne liste uvek se prenosi zbir rubrike 3 i 5 za svu robu upisanu na prethodnim stranama). Na kraju zadnje strane robne liste, u rubrici gde stoji tekst “ukupno ili preneto“ precrta se reč “ili preneto“ i upisuje zaključni redni broj celokupnog popisa robe (zadnji redni broj robe naveden na poslednjoj strani), a u rubriku 3 i 5 upisuje se ukupan zbir tih rubrika za svu robu navedenu u robnoj listi.
 10. Listovi (kuponi i taloni) karneta ATA, u zavisnosti od namene, odnosno carinskog postupka za koji se karnet ATA podnosi, su sledeće boje:
  a) u žutoj boji su:
  1) kupon za privremeni izvoz (izvozni kupon – exportation voucher),
  2) kupon za ponovni uvoz (re-importation voucher),
  3) talon (counterfoil) za privremeni izvoz i
  4) talon za ponovni uvoz,
  b) u beloj boji su:
  1) kupon za privremeni uvoz (uvozni kupon – importation voucher),
  2) kupon za ponovni izvoz (re-exportation voucher) i
  3) talon za privremeni uvoz i
  4) talon za ponovni izvoz,
  c) u plavoj boji su:
  1) kupon za tranzit – (transit voucher) i
  2) talon za tranzit.
 11. Kuponi su odvojeni od talona i nalaze se na posebnim listovima (npr. jedan kupon za izvoz odštampan je na jednoj strani žutog lista, a na poleđini istog lista nalazi se robna lista uz koju se prilažu i dodatni listovi (ukoliko postoje), koja lista odgovara glavnoj robnoj listi, tako i beli i plavi kuponi). Kupon se deli na tri dela: u prvom delu ponavljaju se podaci sa prve strane prednje korice karneta ATA (rubrika A. do C. i rubrika G.), drugi deo sadrži rubrike D. E. i F. (Deklaracija (izjava) nosioca karneta ATA, kojom prijavljuje robu za odnosni carinski postupak), a treći deo (osenčena rubrika H.) namenjen je za službenu upotrebu carinskog organa. Popunjavanje i overavanje polja rubrike H. znači prihvatanje deklaracije date u rubrici F. odnosnog kupona i puštanje robe u zahtevani carinski postupak.
 12. Taloni su odštampani na obe strane njima pripadajućeg lista i to po dva seta na svakoj strani lista, (po dva seta talona za izvoz/ponovni uvoz na obe strane žutog lista, po dva seta talona za uvoz/ponovni izvoz na obe strane belog lista i po dva seta talona za tranzit na obe strane plavog lista). Talone iz karneta ATA ne smeju odvajati ni carinski organ, ni korisnik karneta, oni trajno ostaju u karnetu. Svi iskorišćeni taloni čuvaju se u okviru prednje i zadnje zelene korice karneta ATA do isteka važenja karneta ATA, a potom se, u kompletu sa zelenim koricama karneta, vraćaju udruženju izdavaocu koje je izdalo odnosni karnet ATA.
 13. Kupon i njemu pripadajući talon (1 set) za isti postupak (privremeni uvoz, ponovni izvoz, tranzit, privremeni izvoz, ponovni uvoz), radi identifikovanja, moraju biti numerisani istim odgovarajućim rednim brojem, koji broj se upisuje u rubriku G. kupona i u rubriku u levom donjem uglu talona (gde stoji tekst “Talon br. N°“), a numeracija seta (kupon i talon) za isti postupak počinje sa rednim brojem “1“. Ako npr. u karnetu ATA ima 2 seta za privremeni uvoz (2 uvozna talona i 2 uvozna kupona) i 3 seta za ponovni izvoz (3 talona i 3 kupona za ponovni izvoz), u tom slučaju, prvi prazni set za privremeni uvoz (uvozni talon i kupon) numeriše se brojem “1“, drugi prazni set za privremeni uvoz numeriše se brojem “2“, dalje, prvi prazni set za ponovni izvoz (talon i kupon za ponovni izvoz) numeriše se brojem “1“, drugi prazni set za ponovni izvoz brojem “2“, a treći prazni set za ponovni izvoz numeriše se brojem “3“. Tako se numerišu i setovi za privremeni izvoz (izvozni talon i kupon), za ponovni uvoz (talon i kupon za ponovni uvoz) i za trazit, s tim da jedan talon za tranzit i dva kupona za tranzit (ulazni i izlazni) čine set za jedan postupak tranzita (za početak i razduživanje tog postupka) i numerišu se istim odgovarajućim rednim brojem.
 14. Ako setovi kupona i talona u karnetu ATA nisu numerisani, iste obavezno numeriše postupajući carinski službenik. Pre numeracije seta kupona i talona za odgovarajući carinski postupak, postupajući carinski službenik uvek mora proveriti koliko u karnetu ATA ima do tada iskorišćenih (overenih od carinskog organa) talona za isti postupak za koji mu je roba prijavljena po karnetu ATA, te sledeći talon i kupon koji se koristi za taj postupak numeriše sledećim odgovarajućim rednim brojem (npr. ako je roba prijavljena za privremeni uvoz i u karnetu ATA ima već iskorišćena 2 talona za privremeni uvoz, sledeći uvozni talon i kupon koji se koristi za taj postupak numeriše rednim brojem “3“).
 15. Numeracija (redni broj) kupona i talona mora biti tačna, jer je na osnovu istog karneta ATA, u roku njegovog važenja, robu moguće privremeno uvoziti više puta u jednu ili u više zemalja i stoga se i kod razduživanja mora znati koji se od tih privremenih uvoza razdužuje. Kupon i talon (popunjen i overen od carinskog organa) su carinska deklaracija za carinski postupak koji je po istima sproveden, radi čega je obavezna njihova numeracija (to je njihov broj), koja ima istu važnost koju ima i broj kod redovne carinske deklaracije.

Popunjavanje karneta ATA

Karnet ATA treba popuniti čitko i neizbrisivo. Karnet ATA popunjava se na službenom jeziku zemlje u kojoj se izdaje (zemlja polaska), a preporučuje se i prevod na engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza, obzirom da carinski organi zemlje privremenog uvoza imaju pravo da zatraže prevod (na račun nosioca karneta ATA). Prevod, samo ako je neophodan, obično se ograničava na robnu listu i njen trgovački opis.
Shodno propisu ISO 8601, datumi u karnetu ATA moraju biti navedeni sledećim redom: godina/mesec/dan (npr. 2013/02/18). Svaka brojčana oznaka u karnetu ATA mora biti označena arapskim brojevima. Datum i mesto na listovima karneta ATA upisuju se prilikom prelaska svake pojedine granice, odnosno prilikom sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka po karnetu ATA.
Karnet ATA sadrži osenčene i neosenčene rubrike. Osenčene rubrike popunjava carinski organ. Neosenčene rubrike popunjava udruženje izdavalac karneta i nosilac karneta ATA, odnosno njegov zastupnik, i to:
nosilac karneta ATA popunjava:

 • na prvoj strani prednje korice karneta ATA: rubriku A., B., C., a potpisom u rubrici J. nosilac karneta ATA potvđuje prijem karneta, kao i sve podatke unete na korice i u kupone, kao i u robnu listu i dodatni list robne liste (ukoliko postoji),
 • glavnu robnu listu i dodatni list robne liste (ukoliko postoji) i to: rubriku 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ukupan zbir (brojkama i slovima) rubrike 3 i 5,
 • na kuponima: rubriku A., B., C., D., E. i F., kao i robnu listu na poleđini kupona isto kao pod alinejom 2) ove tačke (uključujući i dodatni list robne liste, ukoliko postoji),
  udruženje izdavalac karneta ATA popunjava:
 • rubriku Ga.), G.b) i G.c) na prvoj strani prednje korice karneta ATA i u svakom kuponu u karnetu ATA. Izdavanje karneta ATA potvrđuje upisivanjem datuma izdavanja, potpisom i pečatom u rubrici I. na prvoj strani prednje korice karneta ATA,
 • kod popunjavanja karneta ATA, što uključuje i popunjavanje robnih lista i njihovog dodatnog lista (ukoliko postoji), moraju se uzeti u obzir odredbe Uputstva za upotrebu karneta ATA, odštampanog na zadnjoj strani korica karneta ATA.
  Podaci iz rubrike A. do C. svakog kupona moraju odgovarati podacima unetim u rubriku A. do C. na prvoj strani prednje korice karneta ATA. Rubrike G.a) G.b) i G.c) na svakom kuponu moraju odgovarati podacima unetim u rubriku G.a) G.b) i G.c) na prvoj strani prednje korice karneta ATA.
  Neosenčena rubrika A. do E., rubrika G., I. i J. karneta ATA popunjava se na sledeći način:
Rubrika
Naziv rubrike
Podaci koji se upisuju
A.
NOSILAC I ADRESA
Upisuje se naziv (prezime i ime, kada je nosilac karneta ATA fizičko lice) i adresa nosioca karneta ATA.
B.
ZASTUPNIK
Upisuje se prezime i ime i adresa zastupnika nosioca karneta ATA. Ako nosilac karneta ATA nema zastupnika, tj. ako nosilac karneta ATA putuje s karnetom, ova rubrika se ne popunjava. Popunjava se kod podnošenja carinskim organima, zavisno od lica koje predoči robu i karnet ATA. Ako je u ovoj rubrici upisano: „LETTER OF AUTHORITY“ (PUNOMOĆJE), lice koje prijavljuje robu po karnetu ATA postupajućoj carinskoj ispostavi pokazuje punomoćje.
C.
PREDVIĐENA NAMENA ROBE
Upisuje se namena (svrha) za koju će roba navedena u karnetu ATA biti korišćena (npr. sajam, izložba, uzorak, kinematografska oprema, oprema za testiranje, muzički instrumenti, prezentacija ili drugo), zatim kome i u koje mesto se roba upućuje i, ako je moguće, podatke o kontakt osobi (prezime i ime, broj telofona, e-mail).
D.
TRANSPORTNO SREDSTVO
Upisuje se registarska oznaka vozila kojim se prevozi roba navedena u karnetu ATA. Pored registarske oznake vučnog vozila, upisuje se i registarska oznaka prikolice ili poluprikolice. Ukoliko se prikolica ili poluprikolica, prema propisima matične države, ne registruje, umesto registarskog broja upisuje se identifikacioni (fabrički) broj ili broj šasije.
E.
PODACI O AMABALAŽI
Upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake ambalaže, ako postoje (npr. 3 koleta). Ako se koristi kontejner, upisuje se njegova identifikacijska oznaka.
G.a)
KARNET br.
Na prvoj strani prednje korice karneta ATA, u rubriku G.a), u prvom delu upisuje se broj odnosnog karneta ATA, a u drugom delu te rubrike (‘Broj dodatnih listova …..“) upisuje se ukupan broj dodatnih listova glavne robne liste, ukoliko postoje. U rubriku G.a) u kuponu upisuje se broj karneta ATA.
G.b)  
IZDAT OD  
Upisuje se naziv i adresa udruženja izdavaoca koje je izdalo karnet ATA
G.c)  
VAŽI DO  
Upisuje se krajnji datum (zadnji dan) važenja karneta ATA.
I.  
Potpis ovlašćenog službenika i pečat udruženja izdavaoca
Potpis ovlašćenog službenika udruženja izdavaoca koje je izdalo karnet ATA, mesto i datum izdavanja i overa.
J.  
 
Potpis nosioca karneta ATA.

Podaci o robi unose se u glavnu robnu listu i u robnu listu na poleđini kupona, pri čemu se za svaku robu (stavku) moraju navesti traženi podaci i to: redni broj, trgovački opis robe i obeležja i brojevi (ukoliko postoje), broj komada, težina ili količina, vrednost i zemlja porekla. U nedostatku prostora za upis podataka o robi u robnoj listi, može se upotrebiti dodatni list robne liste, u kom slučaju se iz glavne robne liste i robne liste na poleđini kupona obavezno mora videti broj dodatnih listova i zaključni redni broj celokupnog popisa robe. Popis robe treba biti što potpuniji (tako da je uvek moguće proveriti njenu istovetnost pri ponovnom izvozu, odnosno uvozu, uz navođenje, zavisno od robe, oznake, serijskog broja, marke, fotografije ili druge identifikacione mere, ako postoji), te navedena i oznaka valute u zemlji izdavanja karneta ATA (ukoliko nije iskazana u valuti RS). Broj ili količina robe mora biti razumna, uzimajući u obzir svrhu privremenog izvoza, odnosno privremenog uvoza, a vrednost robe obuhvaćene karnetom ATA mora da bude prava (tačna) komercijalna vrednost u zemlji izdavanja karneta ATA. Svako dalje pominjanje robne liste u ovom uputstvu obuhvata i dodatni list robne liste, ukoliko postoji.
Pri popunjavanju karneta ATA, posebno je značajno popunjavanje rubrike F. deklaracija o privremenom izvozu – a) na prednjoj strani odnosnog kupona (u koju rubriku se unose podaci samo o robi iz glavne robne liste koja se stavlja u odnosni carinski postupak po karnetu ATA), zbog činjenice da sva roba koja je navedena u glavnoj robnoj listi i robnoj listi na poleđini kupona i dodatnom listu robne liste (ukoliko postoji), ne mora nužno biti u pošiljci koja se stavlja u odnosni carinski postupak. Tačnim navođenjem rednog broja onih roba koje se zaista stavljaju u carinski postupak osigurava se i pravilno odvijanje tog postupka po karnetu ATA, uključujući i njegovo razduživanje.
Istim karnetom ATA može se putovati sa istim ili smanjenim popisom robe (smanjenim brojem stavki) nego što je upisano u glavnoj robnoj listi, dok se karnet ATA ne može prihvatiti za robu koja nije navedena u glavnoj robnoj listi. Kod svakog putovanja, ukoliko se putuje sa smanjenim popisom robe nego što je upisano u glavnoj robnoj listi, može se u robnoj listi na poleđini kupona upisati samo ona roba koja se u tom putovanju iznosi i to pod istim rednim brojem pod kojim je ta roba navedena u glavnoj robnoj listi.
Za svako sledeće putovanje po istom karnetu ATA, sa istim ili smanjenim popisom robe koja je navedena u glavnoj robnoj listi, koriste se novi dodatni listovi (kuponi i taloni), na kojima od strane udruženja izdavaoca mora i to na dodatnim kuponima biti popunjena rubrika G.a), G.b) i G.c), a na dodatnim talonima upisan broj odnosnog karneta ATA.
Osenčene rubrike karneta ATA (uključujući i unošenje odgovarajućih napomena u karnet ATA) popunjava carinarnica koja sprovodi odgovarajući carinski postupak po tom karnetu (prilikom polaska, odnosno privremenog izvoza, tranzita, privremenog uvoza, ponovnog izvoza ili ponovnog uvoza), na način kako je to propisano, zavisno koji carinski postupak se u odnosnom slučaju sprovodi po karnetu ATA.
Sve kupone i talone, postupajući carinski službenik mora čitko, uredno i pravilno popuniti i overiti. U overi kupona i talona, te rubrike H. na prvoj strani prednje korice karneta ATA (samo pri privremenom izvozu robe po karnetu ATA) unosi se šifra i potpis postupajućeg carinskog službenika i otisak službenog pečata carinarnice u kojoj se postupak sprovodi.
Po sprovedenom carinskom postupku, postupajući carinski službenik odvaja kupon iz karneta ATA (celi list kupona pažljivo odvoji iz karneta) i zadržava ga kao carinsku prijavu za pripadajući postupak. Popunjen i overen talon uvek ostaje u karnetu ATA, a karnet se, nakon sprovedenog postupka, vraća njegovom nosiocu.

Upotreba i postupanje po karnetu ATA

Slučajevi upotrebe karneta ATA i izuzeća

Privremeni uvoz uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina po karnetu ATA, u skladu sa pojedinačnim prilozima Konvencije, može se odobriti za sledeću robu:

 • robu namenjenu izlaganju ili upotrebi na izložbama, sajmovima, sastancima ili
  sličnim priredbama (Prilog B.1),
 • profesionalnu opremu (Prilog B.2),
 • kontejnere, palete, ambalažu, uzorke i drugu robu uvezenu u vezi sa nekom komercijalnom operacijom (Prilog B.3),
 • robu u vezi sa proizvodnim operacijama (Prilog B.4),
 • robu za potrebe obrazovanja, nauke i kulture (Prilog B.5),
 • lične predmete putnika i predmete uvezene u sportske svrhe (Prilog B.6),
 • materijale turističke promocije (Prilog B.7),
 • robu uvezenu u pograničnom prometu (Prilog B.8),
 • robu uvezenu u humanitarne svrhe (Prilog B.9),
 • rezervne delove i opremu uvezenu radi popravke prevoznih sredstava kojima je već odobren privremeni uvoz (Prilog C),
 • prilog koji se odnosi na životinje (Prilog D).
  Prilozi Konvencije navedeni u prethodnom stavu ovog člana sadrže definicije glavnih carinskih termina korišćenih u odnosnom prilogu, zatim koja roba, u kojem roku (rok ponovnog izvoza) i pod kojim uslovima može biti privremeno uvezena uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema odnosnom prilogu.
  Karnet ATA može se koristiti za prevoz robe između više zemalja ugovornica pre povratka u zemlju polaska (privremenog izvoza). Isti karnet ATA, u roku njegovog važenja, može se koristiti više puta, zavisno od broja zemalja kroz koje roba prolazi u tranzitu ili u koje se privremeno uvozi ili privremeno izvozi (uslov je da se putuje sa istom robom navedenom u glavnoj robnoj listi), od čega zavisi i broj i vrsta (boja) listova karneta ATA.
  U skladu sa članom 2. stav 3. Priloga A Konvencije, karnet ATA se prihvata i za tranzit robe, samo u okviru svrhe privremenog uvoza, preko carinskog područja Republike Srbije od ulazne (polazne) granične do izlazne (odredišne) granične carinarnice, od ulaznog graničnog do unutrašnjeg odredišnog carinskog organa, između dva unutrašnja carinska organa, od unutrašnjeg do izlaznog graničnog carinskog organa.
  U skladu sa članom 347. Uredbe karnet ATA prihvata se:
 • ako je izdat u državi koja je ugovorna strana Konvencije ili Konvencije ATA,
 • ako je overen od strane udruženja izdavaoca koje je posredno ili neposredno povezano sa međunarodnim ATA garantnim lancem,
 • ako se odnosi na robu i za upotrebu propisanu Konvencijom,
 • ako je overen od strane carinskog organa zemlje izdavaoca (polaska, tj. privremenog izvoza) na prvoj strani prednje korice karneta ATA (osenčena rubrika H.),
 • ako važi sve vreme dok je roba u carinskom području Republike Srbije.
  Ako korisnik postupka, u skladu sa Konvencijom, podnese karnet ATA kao carinsku deklaraciju za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, carinska ispostava dužna je da prihvati karnet ATA, ako su za to ispunjeni uslovi. Korisnik postupka može birati da li će podneti karnet ATA ili će na drugi propisani način prijaviti robu koja je u pitanju.
  Karnet ATA ne može se prihvatiti za privremeni uvoz robe u sledećim slučajevima:
 • ako je roba namenjena za preradu, obradu ili popravku,
 • ako je roba namenjena za izložbu organizovanu u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe,
 • za robu uvezenu uz delimično oslobađanje od uvoznih dažbina,
 • za robu čiji je izvoz ili uvoz zabranjen po važećim propisima,
 • za pošiljke u poštanskom prometu,
 • za nepraćene pošiljke.
  Karnet ATA izdat u Republici Srbiji koristi se za privremeni izvoz robe (ne uključuje prevozna sredstva) namenjene ponovnom uvozu (vraćanju) u Republiku Srbiju u nepromenjenom stanju, shodno Prilozima B.1 do D. Konvencije.

Postupak privremenog uvoza po karnetu ATA, razduživanje postupka i rok ponovnog izvoza

Karnet ATA za privremeni uvoz robe uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina podnosi se ulaznoj graničnoj carinskoj ispostavi preko koje roba ulazi u carinsko područje Republike Srbije, koja sprovodi navedeni postupak, osim, izuzetno, kada opravdano ne može proveriti ispunjenost uslova za taj postupak, u kom slučaju će se roba uputiti u odredišnu carinarnicu u unutrašnjosti.
Ulazna granična carinarnica proverava da li je karnet ATA važeći, da li su u karnetu uneti svi neophodni podaci, kao i tačnost tih podataka, te da li su ispunjeni i drugi uslovi za njegovo prihvatanje, da li je roba navedena u karnetu ATA roba za koju se može odobriti privremeni uvoz uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i da li su ispunjeni i ostali uslovi za taj privremeni uvoz. Carinski organ određuje rok u kojem roba može ostati u privremenom uvozu (rok ponovnog izvoza privremeno uvezene robe), imajući u vidu vrstu robe, svrhu privremenog uvoza (npr. sajam, izložba, uzorak, muzički instrumenti, oprema za testiranje, prezentacija i drugo), nameravanu dužinu privremenog uvoza i rok ponovnog izvoza propisan odgovarajućim prilogom Konvencije primenljivim u datoj situaciji. Rok ponovnog izvoza ni u kom slučaju ne može biti duži od datuma do kojeg važi odnosni karnet ATA.
Uslovi za odobravanje privremenog uvoza pri ulasku u carinsko područje nisu ispunjeni:

 • ako nosilac karneta ATA ne može valjano dokazati kome je roba namenjena i gde će se roba nalaziti,
 • ako roba ne ispunjava uslove za privremeni uvoz uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina,
 • u drugim slučajevima, kada ispunjavanje uslova za privremeni uvoz nije moguće proveriti.

Razduživanje postupka privremenog uvoza ponovnim izvozom

Privremeni uvoz robe po karnetu ATA, kod ponovnog izvoza robe, razdužuje izlazna carinarnica preko koje roba istupa iz carinskog područja Republike Srbije popunjavanjem i overavanjem belog kupona – ponovni izvoz (reexpetation) i talona za ponovni izvoz nakon sprovedenog postupka pri istupu robe, te evidentiranjem karneta ATA u ISCS. To može, a i ne mora biti ista carinarnica preko koje je roba privremeno uvezena.
Privremeno uvezena roba po karnetu ATA može ponovo da se izveze u jednoj ili više pošiljki po odredbama člana 10. Konvencije. U slučaju da se roba ponovno izvozi delimično u karnetu ATA mora biti toliko listova ponovnog izvoza koliko se predviđa delimičnih pošiljki za vraćanje.
U slučaju kada se privremeno uvezena roba ponovno izvozi u više delimičnih pošiljki (deo se ponovno izvozi, a deo i dalje ostaje u privremenom uvozu), a ni jedan deo te robe nije stavljen u slobodan promet ili drugo carinski odobreno postupanje ili upotrebu, u tom slučaju ne popunjava se rubrika F.c) i rubrika H.c) kupona za ponovni izvoz i rubrika 3. talona za ponovni izvoz.

Razduživanje postupka privremenog uvoza na drugi način

Postupak privremenog uvoza po karnetu ATA, u skladu sa članovima. 12. – 14. Konvencije, osim ponovnim izvozom robe, može se, uz odobrenje carinarnice kod koje se završava postupak (prihvatanje carinske isprave kojom se razdužuje privremeni uvoz), razdužiti stavljanjem robe u slobodan promet ili u drugo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu, u skladu sa uslovima i postupkom koji se u tom slučaju treba primeniti na robu, pri čemu postupajuća carinarnica proverava da li se podaci u karnetu ATA i podaci iz podnete carinske isprave slažu sa stvarnim stanjem robe. U slučajevima kada je privremeni uvoz na osnovu ATA karneta odobren na graničnim carinskim ispostavama, deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet ili u drugo carinski dozvoljeno postupanje, može se podneti unutrašnjoj carinarnici mesno nadležnoj prema uvozniku robe ili prema mestu gde se roba nalazi.

Rok za ponovni izvoz

Rok za ponovni izvoz (rok za razduživanje privremenog uvoza) je rok u kojem se roba privremeno uvezena po karnetu ATA mora ponovno izvesti ili joj se odrediti drugo carinski dozvoljeno postupanje, koji rok određuje postupajuća carinarnica. Rok za ponovni izvoz računa se od datuma privremenog uvoza. Rok za ponovni izvoz privremeno uvezene robe određuje se imajući u vidu vrstu robe, svrhu privremenog uvoza (npr. sajam, izložba, uzorak, stručna oprema, oprema za testiranje, prezentacija i drugo), nameravanu dužinu boravka robe u Republici Srbiji, odnosno vreme koje se smatra potrebnim za postizanje svrhe privremenog uvoza, a u skladu sa rokom propisanim u odgovarajućem prilogu Konvencije po kojem se odnosna roba privremeno uvozi. Carinarnica može odrediti kraći rok privremenog uvoza od propisanog, samo ako to zahteva nosilac karneta ATA, a obavezno u svakom slučaju kada propisani rok prekoračuje rok važenja odnosnog karneta ATA.
Odobreni rok ponovnog izvoza ne može biti duži od roka važenja odnosnog karneta ATA, kako bi se obezbedilo da garancija za carinski dug u okviru sistema ATA bude važeća tokom celog perioda privremenog uvoza odobrenog po karnetu ATA.
Rokovi za ponovni izvoz robe propisani su pojedinačnim prilozima Konvencije, i to:
-za robu namenjenu izlaganju ili upotrebi na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama iz Priloga B.1 – najmanje šest meseci do godinu dana od dana privremenog uvoza, ako to odobri carinarnica,
-za stručnu opremu iz Priloga B.2 – najmanje12 meseci od dana privremenog uvoza,

 • Za robu koja se uvozi u vezi sa proizvodnom operacijom iz Priloga B.4:
  -matrice, klišei, kalupi, crteži, projekti, makete i drugi slični predmeti; instrumenti za merenje, kontrolu, proveru, kao i drugi slični predmeti; specijalni alati i instrumenti; koji su uvezeni za korišćenje u toku proizvodnog procesa – najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza,
 • sredstva koja se dostavljaju u zamenu za sredstva koja se koriste u proizvodnji: instrumenti, aparati i mašine koje je snabdevač ili onaj koji obavlja popravku stavio na raspolaganje korisniku do isporuke ili popravke slične robe – najmanje šest meseci od dana privremenog uvoza,
 • za robu koja se uvozi za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture iz Priloga B.5 – dvanaest meseci od dana privremenog uvoza,
  -turističko propagandni materijal iz Priloga B.7 – dvanaest meseci od dana privremenog uvoza,
 • za životinje koje se uvoze iz Priloga D – najmanje godinu dana od dana privremenog uvoza.

Na zahtev korisnika privremenog uvoza na osnovu karneta ATA (nosilac karneta ATA ili njegov zastupnik), carinarnica koja je odobrila privremeni uvoz po karnetu ATA, može odobriti produženje roka za ponovni izvoz, ako za to postoje opravdani razlozi. Pri produženju roka carinarnica mora paziti da rok produženje ne bude duži od roka važnosti karneta.
Produženje roka odobrava se u ispostavi koja je odobrila privremeni uvoz, i to u obliku zabeleške na zahtevu nosioca punomoćnika karneta. U karnet ATA (ulazni talon-rubrika 4) upisuje se zabeleška: “Rok ponovnog izvoza produžen do…“ i overava pečatom, a rešenje o produženju roka odlaže se uz uvozni kupon. Novi rok ponovnog izvoza treba upisati i u kontrolnik karneta u ISCS, i to u rubriku Napomena.
Po isteku roka važenja karneta ATA, nadležna carinarnica ne može odobriti produženje roka za ponovni izvoz po karnetu ATA. U tom slučaju, ako svrha privremenog uvoza nije postignuta, za isti se može podneti JCI za redovan postupak privremenog uvoza, ako su ispunjeni uslovi za taj postupak, uz obezbeđenje naplate carinskog duga. U tom slučaju, karnet ATA se razdužuje, roba ostaje u postupku redovnog privremenog uvoza.
Kada se očekuje da će privremeni uvoz prekoračiti rok važnosti karneta ATA i nemogućnost držaoca da u datom roku ponovo izveze robu, udruženje koje je izdalo karnet ATA može izdati zamenski karnet ATA. U tom slučaju, carinarnica, pri zameni starog karneta novim, mora proveriti podatke u novom karnetu i razdužiti stari, tako što će u rubliku «N» uvoznog kupona starog karneta upisati da je roba u glavnome spisku starog karneta obuhvaćena u novom karnetu koji zamenjuje stari.

Privremeni izvoz po karnetu ATA, rok ponovnog uvoza i razduživanje

Upotreba karneta ATA za privremeni izvoz robe

Karnet ATA može se koristiti za privremeni izvoz robe, ako su ispunjeni sledeći uslovi: ako je karnet ATA izdat u Republici Srbiji, overen i za njega garantuje udruženje izdavalac – Privredna komora Srbije, da se karnet ATA koristi samo za domaću robu.
Privremeni izvoz robe po karnetu ATA odobrava se shodno Prilozima B.1 do D Konvencije za privremeni uvoz (ne uključuje prevozna sredstva), tj. odredbe za privremeni uvoz shodno se primenjuju i za privremeni izvoz.
Izlazna carinarnica je dužna proveriti da li je karnet pravilno popunjen i da li se podaci slažu sa stvarnim stanjem robe. Ako se kod unutašnje carinarnice traži privremeni izvoz ona postupa kao izlazna carinarnica.
Rok povratka privremeno izvezene robe je rok u kojem se privremeno izvezena roba po karnetu ATA mora ponovo uvesti ili izvozno ocariniti, koji ne može biti duži od roka važnosti karneta.
Ako privremeno izvezena roba ne bude vraćena u Republiku Srbiju u roku važenja karneta, carinarnica će uputiti obaveštenje Privrednoj komori Srbije i zatražiti dokaz o vraćanju robe iz inostranstva.
Podaci koje u karnet ATA unese udruženje izdavalac mogu biti izmenjeni samo uz odobrenje tog udruženja. Nije moguće unositi promene nakon što je carinski organ na teritoriji privremenog izvoza prihvatio karnet ATA, osim uz saglasnost tog istog organa.
Ukoliko nosilac karneta ATA uz odobrenje udruženja, traži izmenu podataka u karnetu ATA, u tom slučaju primenjuje se član 90. Zakona. O zahtevu za izmenu podataka u karnetu ATA (u kojem zahtevu, između ostalog, mora biti navedeno u pogledu kojih podataka se traži izmena, te novi podatak, kao i obrazloženje razloga za to) odlučuje šef postupajuće carinske ispostave, a odluka po zahtevu, ukoliko se isti prihvata, donosi se u vidu zabeleške na zahtevu uz potpis i pečat.
Kada je karnet ATA jednom izdat, ne sme se dodavati nova roba u glavnoj robnoj listi, kao ni u robnoj listi na poleđini kupona.

Privremeni izvoz po karnetu ATA

Ako carinarnica utvrdi da je karnet ATA pravilno popunjen, overava karnet na odgovarajućem mestu i zadržava žuti kupon – IZVOZ izlaznog lista.
Na donjem delu kupona lista o ponovnom uvozu carinarnica označava redni broj iz kontrolnika izlaznih karneta ATA.
Kod privremenog izvoza robe po karnetu ATA carinarnica kod koje je roba prijavljena proverava da li je karnet ATA važeći, da li su ispravno popunjene rubrike A. do F., te rubrike G.a), G.b) i G.c) žutog izvoznog kupona koju popunjava izdavalac – PKS, proverava da li je prijavljena roba ona koja je i navedena u karnetu ATA, tj. da li se podaci u karnetu slažu sa stvarnim stanjem robe i da li su ispunjeni uslovi za provremeni izvoz na osnovu karneta ATA u glavnoj robnoj listi.
Nosilac karneta ATA (ili njegov zastupnik) u žutom izvoznom kuponu kojim prijavljuje odnosnu robu za privremeni izvoz, popunjava rubriku F.a) u koju upisuje redne brojeve iz glavne robne liste koji se privremeno izvoze u odnosnoj pošiljci.
Na kraju izvoznog kupona upisuje mesto i datum prijavljivanja robe za privremeni izvoz, ime i prezime i potpis.

Razduživanje postupka privremenog izvoza ponovnim uvozom

Postupak privremenog izvoza robe odobren po karnetu ATA, razdužuje se prilikom ponovnog uvoza te robe u nepromenjenom stanju i stavljanja u slobodan promet u Republici Srbiji, u odobrenom roku ponovnog uvoza, kod ulazne carinarnice, popunjavanjem i overavanjem žutog kupona i talona za ponovni uvoz nakon provere vraća li se istovetna roba i u stanju u kojem je bila privremeno izvezena, odnosno da li je u inostranstvu bila podvrgnuta promenama, da li količina robe koja se vraća premašuje količinu koja je privremeno izvezena i drugo, te evidentiranjem karneta ATA u kontrolnik ATA u ISCS pri ponovnom uvozu.
Kod vraćanja robe privemeno izvezene po karnetu ATA koji je izdala Privredna komora Srbije, ulazna carinarnica proverava da li se podaci iz karneta slažu sa stvarnim stanjem robe, overava karnet na odgovarajućem mestu i zadržava kupon lista o ponovnom uvozu, kao potvrdu o vraćanju robe i razdužuje karnet ATA
Kada se u jednoj pošiljci ponovo uvozi sva roba privremeno izvezena po karnetu ATA, ulazna carinarnica proverava rubrike A. do G. žutog kupona za ponovni uvoz, te popunjava žuti kupon i talon za ponovni uvoz.
Ako se roba koje je privremeno izvezena po karnetu ATA ponovo uvozi u više pošiljki (delimično) carinski službenik će posebnu pažnju obratiti da li je nosilac karneta ATA u rubrici F.c) kupona za ponovni uvoz naveo robu koja i dalje ostaje u postupku privremnog izvoza.
Kada se privremeno izvezena roba po karnetu ATA ponovo uvozi u više pošiljki (delimično), u karnetu ATA mora biti toliko listova ponovnog uvoza koliko se predviđa delimičnih pošiljki za vraćanje.

Razduživanje postupka privremenog izvoza na drugi način

U slučaju kada roba koja je privremeno izvezena po karnetu ATA više nije namenjena ponovnom uvozu u Republiku Srbiju bilo u celosti ili delimično, nosilac karneta ATA mora, kod nadležne robne carinske ispostave, za tu robu podneti karnet ATA i izvoznu carinsku deklaraciju na obrascu JCI, radi okončanja privremenog izvoza konačnim izvozom.

Zamena karneta ATA

U slučaju kada je u roku važenja karneta ATA isti uništen, izgubljen ili ukraden, udruženje izdavalac može nosiocu karneta ATA, na njegov zahtev, izdati zamenski karnet ATA, kojeg će carinarnica, shodno članu 13. Priloga A Konvencije, prihvatiti ako se roba na koju se zamenski karnet ATA odnosi nalazi u carinskom području Republike Srbije i ako je zamenski karnet ATA s rokom važenja koji ističe kada i rok važenja ranije prihvaćenog ATA karneta kojeg zamenjuje.
Svi podaci navedeni u zamenskom karnetu ATA, uključujući i datum izdavanja i datum važenja, moraju biti identični starom (izvornom) karnetu ATA. Na prednjoj korici, te kuponima i talonima tog zamenskog karneta ATA, u rubrici G.a), od udruženja izdavaoca stoji upisano: „REPLACEMENT …….. „(i broj starog karneta ATA).
U slučaju kada rok privremenog uvoza traje koliko i rok važnosti karneta ATA, a istekne pre nego što je postignuta svrha privremenog uvoza, carinarnica ne može produžiti rok važnosti karneta ATA, ali nosiocu karneta ATA, udruženje izdavalac može, shodno članu 14. Priloga A Konvencije, izdati zamenski (novi) karnet ATA, a korisnik mora stari karnet ATA vratiti udruženju izdavaocu. Nosilac karneta ATA mora od udruženja izdavaoca tražiti izdavanje zamenskog karneta ATA pre isteka roka važnosti starog karneta. Najduži rok važnosti tog zamenskog karneta ATA je 12 meseci.
Osim podatka o novom datumu važenja zamenskog karneta ATA, svi podaci navedeni u zamenskom karnetu ATA, moraju biti identični podacima u starom (izvornom) karnetu ATA. Na prednjoj korici, te kuponima i talonima tog zamenskog karneta ATA, u rubrici G.a). od udruženja izdavaoca stoji upisano: “REPLACEMENT FOR …….. (i broj starog karneta ATA)..
Ako udruženje izdavalac ne izda zamenski karnet ATA, a roba radi postizanja svrhe privremenog uvoza i dalje treba da ostane u tom postupku, može se, na zahtev korisnika postupka, uz ispunjenje propisanih uslova, podneti redovna carinska deklaracija za taj postupak, ako su ispunjeni uslovi za taj postupak i najduže u okviru propisanog roka koji se može primeniti u odnosnom slučaju privremenog uvoza (privremeni uvoz na osnovu redovne carinske prijave).

Postupanje po zamenskom karnetu ATA

Nosilac karneta ATA, pri zameni starog karneta ATA, carinarnici koja je odobrila postupak stavljanja robe u privremeni uvoz po starom karnetu ATA podnosi stari karnet ATA i zamenski karnet ATA. Carinarnica, pri zameni starog karneta novim, mora proveriti podatke u novome karnetu i razdužiti stari, tako što će u rubliku «N» uvoznog kupona starog karneta upisati da je roba u glavnom spisku starog karneta obuhvaćena u novom karnetu koji zamenjuje stari. U rubriku H.f) kupona za ponovni izvoz u starom karnetu ATA (koji ostaje u tom karnetu) unosi napomenu o tome da je roba iz glavne robne liste starog karneta ATA obuhvaćena u zamenskom karnetu ATA, uz navođenje broja zamenskog karneta iz rubrike G.a) (npr: “REPLACAMENT FOR …….. (i broj starog karneta ATA“). Na isti način, sa istom napomenom popunjava i odgovarajući talon za ponovni izvoz u starom karnetu ATA.

Postupak kada karnet ATA nije razdužen

Uređivanje nerazduženih karneta ATA

Carinarnica kod koje je roba stavljena u postupak privremenog uvoza po važećem karnetu ATA, uključujući i tranzit u svrhu privremenog uvoza dužna je pratiti odobreni rok ponovnog izvoza te robe, odnosno rok predaje.
Ulazna carinarnica je dužna ažurno voditi kontrolnik ulaznih karneta ATA i ažurno pratiti rokove za ponovni izvoz robe u inostranstvo.
Ako ulazna carinarnica u roku 15 dana po isteku roka za ponovni izvoz robe ne primi potvrdu da je roba istupila sa carinskog područja Reublike Srbije ili je stavljena u drugo carinski dozvoljeno postupanje, dužna je uputiti urgenciju svim carinarnicama, (Obrazac urgencije – Prilog 1).
Carinarnica kod koje je razdužen postupak privremenog uvoza po karnetu ATA (bilo u celini ili delimično) na koji se odnosi urgencija dužna je o tome uneti podatke u kontrolnik ATA odnosno razdužiti predmetni karnet ATA.
Ako carinarnica koja je uputila ugenciju, na istu dobije odgovor da je predmetni karnet ATA razdužen, obustavlja postupak.
Ako roba privremeno uvezena po karnetu ATA, u odobrenom roku ponovnog izvoza, ne bude ponovno izvezena iz Republike Srbije ili stavljena u drugo carinski dozvoljeno postupanje, carinarnica koja je odobrila privremeni uvoz po karnetu ATA dostavlja predmet Odseku za carinsko-upravni postupak koja vodi dalji postupak.

Postupak obaveštavanja o nerazduženom karnetu ATA

U skladu sa članom 8. stav 4. Priloga A Konvencije i članom 354. Uredbe, Odsek za carinsko-upravni postupak ulazne carinarnice uputiće Privrednoj komori Srbije obaveštenje o nerazduženom karnetu i zahtevati dokaz da je roba izvezena iz Republike Srbije ili na neki drugi propisani način razdužena, (Obrazac obaveštenja PKS – Prilog 2).
Ovo obaveštenje, odnosno zahtev mora se podneti Privrednoj komori Srbije nakon što protekne važnost karneta, a najkasnije u roku godine dana po isteku važnosti karneta ATA, nakon čega garancija više ne važi.
Privredna komora Srbije dužna je da u roku od šest meseci od dana prijema zahteva dostavi dokaz o ponovnom izvozu robe ili nekom drugom propisanom načinu razduženja od strane srpskih ili stranih carinskih organa. Kad Odsek za carinsko-upravni postupak primi odgovarajući dokaz o razduženju, dužan je o tome da obavesti ulaznu carinarnicu koja razdužuje predmetni karnet ATA.
Kao dokaz o razduženju karneta ATA, smatra se kupon lista o ponovnom izvozu, odgovarajuća potvrda inostranih nadležnih organa da je roba vraćena u inostranstvo kao i svaki drugi dokumentovani dokaz iz kojeg se može ne dvosmisleno utvrditi identitet robe.
Ukoliko u roku od 2 meseca od datuma slanja prvog Obaveštenja o nerazduženom karnetu ATA, udruženje garant Privredna komora Srbije ne dostavi dokaz da je privremeno uvezena roba, odnosno roba koja je u tranzitu, istupila sa carinskog područja Republike Srbije, Odsek za carinsko-upravni postupak šalje drugo Obaveštenje sa obračunom carinskih dažbina. Obračun carinskog duga utvrđuje se prema propisima koji su za tu robu važili na dan nastanka carinskog duga, odnosno dana isteka roka privremenog uvoza ili na dan kad je roba stavljena u slobodan promet. Drugo Obaveštenje šalje se PKS dva meseca nakon slanja prvog Obaveštenja, a rok za slanje dokaza je šest meseci od datuma prijema prvog Obaveštenja, (Drugo Obaveštenje – Prilog 3).
U skladu sa članom 11. Priloga A. Konvencije carinski organi na teritoriji privremenog uvoza mogu u slučaju da udruženje garant dostavi dokaz o razduženju naplatiti regulacionu taksu, propisanu Zakonom o republičkim admirnistrativnim taksama (tar.br. 57).
Odsek za carinsko-upravni postupak je u obavezi da u roku od 14 dana obavesti PKS o validnosti dostavljenih dokaza kao i da li nastaje obaveza naplate regulacione takse, (Naplata regulacione takse – Prilog 4).
Ako je roba konačno ocarinjena, kao dokaz u napred iznetom smislu može se prihvatiti dopis Privredne komore Srbije u kome je označen broj i datum deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet i naziv carinarnice kod koje je odobreno stavljanje robe u slobodan promet.
Ukoliko Privredna komora Srbije u roku od šest meseci ne dostavi odgovarajući dokaz, Odsek za carinsko-upravni postupak donosi rešenje kojim, na osnovu člana 9. stav 1. Priloga A Konvencije obavezuje PKS da položi depozit ili privremeno plati carinu i druge uvozne dažbine. Depozit ili plaćanje postaje konačno po isteku roka od tri meseca od dana deponovanja ili plaćanja. U tom periodu udruženje garant može da podnese odgovarajući dokaz radi povraćaja deponovanih ili plaćenih iznosa.
Ukoliko PKS u roku od 3 meseca od dana polaganja depozita, odnosno privremene uplate carinskog duga ne dostavi dokaz o razduženju karneta, ulazna carinarnica raspoređuje sredstva na odgovarajući račun budžeta i pokreće prekršajni postupak protiv nosioca karneta, odnosno punomoćnika i osobe koja je primila robe puštenu u slobodan promet.
Obaveza Privredne komore Srbije, kao garantnog udruženja za karnet ATA, ograničena je na obavezu kako je propisano članom 8. stav 2. Priloga A Konvencije i Ugovorom.
Kao dokaz o pravilnom razduživanju postupka privremenog uvoza odobrenog po nerazduženom karnetu ATA, mogu se prihvatiti isprave ili dokumenta navedena u članu 10. Priloga A Konvencije, na osnovu kojih se na nedvosmislen način može utvrditi istovetnost robe i dokazati da je roba ponovno izvezena iz carinskog područja Republike Srbije, odnosno da je za nju odobren neki od drugih carinski dozvoljenih postupanja ili upotrebe.
Radi pravilnog sprovođenja postupka u vezi nerazduženog karneta ATA i naplate utvrđenog carinskog duga, neophodno je da svi nadležni carinski organi, svako u delokrugu svoga rada, vode računa o blagovremenosti sprovođenja neophodnih radnji u tom postupku kao i o poštovanju propisanih rokova.

Razduženje Sertifikatom

U slučajevima kada nosilac karneta ATA izdatog u Republici Srbiji prilikom ponovnog uvoza, robu ne prijavi na odgovarajući način radi razduženja karneta ATA, a isti je uništen, izgubljen ili ukraden dokument, dok je rok važenja izdatog karneta ATA istekao, može se prihvatiti i Sertifikat o razduženju. Carinski organ će nakon pregleda robe koju nosilac karneta ATA naknadno prikaže, overiti Sertifikat i potvrditi da je predmetna roba ponovno uvezena u Republiku Srbiju. Sertifikat će se upotrebljavati u slučajevima kada je moguće precizno identifikovati robu, (Sertifikat – Prilog 5.)
Početkom primene ovog objašnjenja prestaje sa važenjem akt Uprave carina 01/3 broj D-14264/1 od 30.09.2004.godine.

Zahtev za transport robe