Šta su pariteti ili Incoterms?

Pariteti ili incoterms su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore kojima se određuje koje sve troškove i rizike u vezi sa odpremom robe snosi prodavac, a koje kupac.

Incoterm ili pariteti  se u svetu koriste duže od 60 godina i potrebni su za nesmetano odvijanje međunarodne trgovine, a po njima presuđuju i svi svetski sudovi i druge institucije u slučaju spora između stranaka. Uključivanje Incoterms klauzula (pariteta) u ugovore o kupoprodaji znatno smanjuje mogućnosti nesporazuma koji bi mogli dovesti do pravnih komplikacija pa je zbog toga veoma važno i njihovo poznavanje.

U nastavku možete naći kratak pregled pariteta (Incoterms) pravila koji su na snazi od 1. januara 2011. godine.

EXW (EX Works)

EX Works EXW ime dato na Incoterms® 2010 — znači da je prodavac izvršio isporuku kada je robu stavio na raspolaganje  kupcu u svojim prostorijama ili drugom naznačenom mestu (radionici, fabrici, skladistu, itd.) neocarinjenu za izvoz i neutovarenu.

Ova odredba predstavlja minimum obaveza za prodavca, a kupac snosi sve troškove i rizike preuzimanja robe iz prostorija prodavca.

Ako stranke žele da prodavac bude odgovoran za utovar robe i da snosi rizike i troškove vezane za utovar, mogu da dodaju odgovarajući izraz osnovnoj klauzuli.

Na primer: EXW (loaded) – EXW (utovareno) (. ..naznaceno mesto).

CPT (Carriage Paid To)

Carriage Paid To CPT named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

FCA (Free Carrier)

Free Carrier – FCA ide dato u Incoterms® 2010 — znači da prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, prevozniku imenovanom od kupca u naznačenom mestu.

Mesto isporuke, po ovoj klauzuli mora biti precizno odredeno, jer postoje dve mogućnosti isporuke robe:

1. Ako se isporuka obavlja u prostorijama prodavca, on je odgovoran za utovar robe na vozilo koje je odredio kupac.

2. Ako se roba isporučuje van prostorija prodavca, (terminal, železnicka stanica, aerodrom) prodavac je odgovoran za dopremu robe do tog mesta, ali ne i za njen istovar. Prodavac je ispunio svoju obavezu kada je robu stavio na raspolaganje naznačenom prevozniku na svom vozilu – neistovarenu.

Ova klauzula se moze koristiti nezavisno od vida transporta, ukljucujuci i multimodalni transport.

“Prevoznik“ znaci lice koje, u okviru ugovora o prevozu, obavlja ili obezbedjuje obavljanje transporta zeleznicom, drumom, vazduhom, morem, unutrasnjim vodama ili kombinacijom tih vidova.

Ako kupac imenuje lice koje nije prevoznik da preuzme robu, prodavac je valjano ispunio svoju obavezu da isporuči robu kada je istu isporučio odredenom.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Carriage and Insurance Paid CIP to named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

DAT (Delivered at Terminal)

Delivered at Terminal DAT named place Incoterms® 2010 — This term may be used regardless of the mode or modes of carriage to be used.

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

DDP (Delivered Duty Paid)

Delivered Duty Paid DDP named place of destination Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport may be used.

FAS (Free Alongside Ship)

Free Alongside Ship FAS named port of shipment Incoterms® 2010 — “Franko uz bok broda“ znači da prodavac izvršava svoju obavezu kada robu postavi uz bok broda u naznačenoj luci ukrcaja.

Termin „uz bok broda“ se tumači u skladu sa običajima konkretne luke (lučkim uzansama).

Kupac snosi sve troškove i rizike od gubitka ili oštecenja na robi od tog momenta. FAS klauzula zahteva da prodavac ocarini robu za izvoz.

Međutim, ako stranke žele da kupac ocarini robu za izvoz, to ée se precizirati dodavanjem odredjenog izraza na dogovorenu transportnu klauzulu u kupoprodajnom ugovoru (FAS uncleared FAS neocarinjeno).

Ova klauzula moze se koristiti samo za pomorski i transport unutrašnjim vodama (rečni i jezerski transport).

FOB (Free on Board)

Free On Board FOB named port of shipment Incoterms® 2010 — There is a significant change from the meaning of this term in former revisions of

CFR (Cost & Freight)

Cost and Freight CFR named port of destination Incoterms® 2010 — This rule is intended for use only when carriage is by sea or inland waterway.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Cost Insurance and Freight CIF named port of destination Incoterms® 2010 — This term is to be used only when carriage is by sea or inland waterway.

DDU (Delivered Duty Unpaid)

Delivered Duty Paid – DDP ime dato na osnovu destinacije Incoterms® 2010 — zmači da je prodavac dužan da snosi sve troškove i rizike prevoza robe do toga mesta. Prodavac ne snosi troškove dažbina za uvoz u zemlju odredišta.

Ove “dažbine“ dužan je da snosi kupac kao i troškove i rizike uzrokovane njegovim propustom da ocarini robu na vreme.

Ako ugovorne strane žele da prodavac obavi uvozne carinske formalnosti i snosi troskove i rizike proistekle iz toga kao i neke troskove koji se plaéaju pri uvozu, to treba jasno naznafiti  dodavanjem odgovarajuéih refi  osnovnoj klauzuli u kupoprodajnom ugovoru (npr. DDU  (duty  paid;  VAT  unpaid) –  DDU  (ocarinjeno; porez  na  dodatu vrednost neplaćen)

Ova klauzula može da se koristi nezavisno od vida transporta, ali  kada se isporuka vrši u luci odredišta na brodu ili obali (doku, gatu), treba koristiti DES i DEQ klauzule.

Kada se ugovori paritet DDU Beograd i prodavfev prevoznik istovari robu u carinsko skladište u Beogradu, smatra se da je time prodavac ispunio svoje obaveze.

Kod ovog  pariteta  je  veoma  važno  tafno  odrediti  tačku  dostave (npr.skladište firme…., ili adresa firme….)

carinsko skladiste teskih tereta

Zahtev za transport robe