Prijem u TIR sistem je proces u dve faze.

Prva faza uključuje popunjavanje Prijavnog formulara i dostavljanje potrebne dokumentacije Udruženju izdavaocu, koje će primeniti pravila IRU i izvršiti sopstvene provere kako bi utvrdilo da je podnosilac Prijave pogodan da se pridruži TIR sistemu.

Shodno pomenutom, potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

  • Dokaz o uplati republičke administrativne takse za podnošenje zahteva za prijem u TIR sistem – podaci za uplatu su na dnu ove strane;
  • čitko popunjen i overen Prijavni formular;
  • čitko popunjen i overen formular Bankarskih podataka i podataka vezanih za TIR prijemnu garanciju;
  • čitko popunjen i overen formular ”Ovlašćenje za lica koja će biti zadužena za TIR sistem u Vašem preduzeću”;
  • čitko popunjen i overen formular ”Ovlašćenje za lica koja će biti zadužena za TIR sistem van Vašeg preduzeća”;
  • Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza; Ukoliko je preduzeće podnelo zahtev za dobijanje Uverenja, a još uvek mu nije izdata, doneti u TIR odeljenje Izjavu na memorandumu firme kojom potvrđujete da učestvujete u redovnoj raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari u drumskom saobraćaju odnosno da posedujete rešenje o dodeli CEMT dozvole. U prilogu dostavljate kopiju rešenja o dodeli stranih dozvola i kopiju rešenja o dodeli CEMT dozvola koje izdaje Ministarstvo za infrastrukturu.
  • izjavu o vozilima opredeljenim za transport pod TIR karnetom (sa prilozima: fotokopije Uverenja o odobrenju, saobraćajne dozvole, slike vozila i ugovori – ukoliko je vozilo u zakupu);
  • kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre (APR) ne stariju od 60 dana, sa svim Rešenjima o izmenama ukoliko ih je bilo;
  • bilanse stanja i uspeha u poslednje dve godine;
  • Molimo Vas da nas kontaktirate na naše telefone, pošto pribavite potrebnu dokumentaciju i popunite formulare, kako bismo Vam zakazali sastanak u TIR odeljenju, gde ćemo obaviti dalje formalnosti oko Vašeg pristupa u TIR sistem.

Druga faza uključuje pribavljanje odobrenja od carinskih organa.

Nakon podnošenja potpune dokumentacije Udruženje će popuniti Formular za pribavljanje odobrenja od carinskih organa i zajedno sa dokazom o uplati republičke takse dostaviti ga Upravi carina. Carinski organi proveravaju da podnosilac Prijave nije počinio više ozbiljnih prekršaja carinskih ili poreskih zakona.

Kada carinski organi odobre prijem u TIR sistem, podnosilac dostavlja Prijemnu garanciju, u visini od 3 000 USD u obliku bankarske garancije.

Nakon toga, podnosilac Prijave u Udruženju treba da potpiše dva primerka Deklaracije o angažovanju. Jedan zadržava kod sebe a drugi primerak ostaje u Udruženju da bi se čuvao u njegovom TIR dosijeu. Takođe, podnosilac dobija primerak Priručnika zajedno sa potvrdom koju će potpisati izjavljujući da je preuzeo Priručnik i da se slaže da će poštovati pravila sadržana u njemu.

Na kraju Podnosilac dobija identifikacioni broj na osnovu koga izrađuje TIR pečat i biće mu određena kvota za TIR karnete, nakon čega može da počne sa preuzimanjem potrebnog broja karneta.

Zahtev za transport robe